در یکی از متن های به جا مانده در دفتر خاطرات احمد آقا در مورد امام حسین(ع) آمده:

«روز اربعین وقتی به هیئت رفتم در خودم تاریکی می دیدم.

مشاهده کردم قفسی در اطراف من ایجادد شده و زندانی شده ام!

اما وقتی سینه زنی و عزاداری آغاز شد مشاهده کردم  که قفس از بین رفت.

این هم از کرامات مجلس سیدالشهداء(ع) است.»

بار ها شنیده بودم که می گفت: در مجالس عزای سید الشهداء (ع) نوری وجود دارد که منشأ آن حرم مطهر آقاست.منبع: عارفانه، ص92